Helse- og miljøfarlige stoffer

I Norge opererer man med en rekke lister over kjemikalier. Nedenfor følger en beskrivelse av noen av listene og stoffene de angir.

Prioritetslisten

Det er en nasjonal målsetting at utslipp av prioriterte stoffer skal stanses eller reduseres vesentlig. Ca. 30 stoffer eller stoffgrupper er prioritert og ført opp på prioritetslisten. Denne listen ble første gang presentert i Stortingsmelding 58 (1996 - 97): Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. I tillegg til de navngitte stoffene på prioritetslisten omfattes også andre stoffer som oppfyller visse kriterier.


OBS-listen

Obs-listen er norske miljøvernmyndigheters liste over spesielt helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes i et slikt omfang at de kan representere særlige problemer på nasjonalt nivå. Bruken av disse stoffene bør reduseres dersom det er risiko for helse- og/eller miljøskade ved bruk, produksjon, lagring eller håndtering av avfall. Obs-listen inneholder ca. 250 kjemikalier som er valgt ut på grunnlag av kunnskap om uønskede egenskaper og hvordan stoffene brukes i Norge. Obs-listen er ikke en fullstendig liste over alle stoffer med uønskede egenskaper som kan utgjøre en fare. Listen er ikke rettslig bindende og den er ingen forbudsliste.


Stofflisten

Denne forskriften gjelder ikke lengre.


Trykk på lenken for å laste ned: Prioritetslisten og OBS-listen http://www.mobelfakta.no/getfile.php/Filer/Kjemikalieoversikt.pdf 


  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost